20-03-2022 7:00

CK SIL en OTWEG

1 500m - Pupillen A en B - SIL (Gereed) 2 500m - Pupillen A en B - OT (Gereed) 3 500m - Junioren, Senioren, Masters - SIL (Gereed) 4 500m - Junioren, Senioren, Masters - OT (Gereed) 5 300m - Pupillen C tot met F - SIL (Actief) 6 300m - Pupillen C tot met F - OT (Gereed) 7 1000 meter - Junioren, Senioren, Masters - SIL (Gereed) 8 1000 meter - Junioren, Senioren, Masters - OT (Gereed) 9 100 meter - Pupillen A en B plus C tot en met F - SIL (Gereed) 10 100 meter - Pupillen A en B plus C tot en met F - OT (Gereed)