20-03-2022 17:30

CK HVHW

1 300 m pupillen CD jeugd (Gereed) 2 300 m pupillen AB jeugd, pupillen C wedstrijd (Gereed) 3 100 m pupillen EF, omloop 1 (Gereed) 4 100 m pupillen EF, omloop 2 (Gereed) 5 100 m pupillen CD jeugd (Gereed) 6 500 m pupillen AB wedstrijd, jun. BC (Gereed) 7 500 m pupillen AB jeugd, pupillen C wedstrijd (Gereed) 8 1000 m pupillen AB wedstrijd, jun. BC (Gereed) 9 500 m jun. A en ouder (Gereed) 10 1500 m jun. A en ouder (Gereed)