19-03-2023 7:00

CK SIL

1 500m - Pupillen A tm D - SIL (Gereed) 2 500m - Junioren, Senioren, Masters - SIL (Gereed) 3 300m - Pupillen E tm F - SIL (Gereed) 4 1000 meter - Junioren, Senioren, Masters - SIL (Gereed) 5 100 meter - Pupillen A tm D plus E tm F - SIL (Gereed)